کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی آذر 1400

کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی آذر 1400

کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی آذر 1400

اولین کنگره بین المللی فناوری های پیشرفته در حوزه سلامت با کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی 3 و 4 آذر 1400

ادامه و مشاهده ...