نرم افزار ایشا

سشیبسش سشیبیسب

اپلیکیشن درخواست سی تی اسکن سر بر اساس معیارهای Care Core
Head CT scan appropriateness criteria mobile app (HAC app)
فرگستر سلامت
500,000 ريال
جهت دانلود باید ابتدا ورود به سامانه داشته باشید ورود مشتريان