داشبورد کنترل و مدیریت مصارف منابع بیمارستانی

اپلیکیشن درخواست سی تی اسکن سر بر اساس معیارهای Care Core
Head CT scan appropriateness criteria mobile app (HAC app)
فرگستر سلامت
رايگان
جهت دانلود باید ابتدا ورود به سامانه داشته باشید ورود مشتريان